VANREDNE SITUACIJE

U skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama Republike Srbije (Sl. Glasnik RS, br. 111/09, 92/11, 93/12) sva pravna lica, privredna društva, udruženja kao i javne ustanove su u obavezi da obave stručnu procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća a nakon toga izrade Planove zaštite i spasavanja.

Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama planiraju se preventivne i operativne mere za sprečavanje i umanjenje posledica elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća – udesa i katastrofa, kao i snage i sredstva subjekata sistema zaštite i spasavanja, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

vanrende situacije

Prema Zakonu o vanrednim situacijama, obavezu izrade plana zaštite i spasavanja imaju:

Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama izrađuje se na osnovu procene ugroženosti.

Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća

Procena ugroženosti je dokument kojim se identifikuju opasnosti, izvori i oblici ugrožavanja, mogući efekti i posledice, procena ugroženosti-rizika, sagledavanje snaga, sredstava i preventivnih mera za odgovor na opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, zaštitu i spasavanje života i zdravlja ljudi, životinja, zaštite materijalnih, kulturnih dobara i životne sredine.

Obavezu izrade Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća imaju svi subjekti zaštite i spasavanja:

Plan zaštite od udesa

Plan zaštite od udesa dužni su da sačine privredna društva i druga pravna lica koja proizvode, skladište i transportuju opasne materije ili upravljaju objektima ugroženim sa aspekta terorističkih napada.

Subjekti koji su u obavezi da izrade Plan zaštite od udesa su:

Izradu kompletne planske dokumentacije prema Zakonu o vanrednim situacijama Republike Srbije (Sl. Glasnik RS, br. 111/09, 92/11, 93/12) vrši lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama.

Zaposleni BSZ KONSALTINGA poseduju licence za procenu rizika u vanrednim situacijama i članovi su stručnog tima za izradu Planova zaštite od udesa, Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem e-mail adrese office@bsz-konsalting.rs ili putem telefona 021/ 6 330 631.