HEMIKALIJE

Zakonom o hemikalijama (Sl. glasnik br. 36/09, 88/10, 92/11) uređuje se integrisano upravljanje hemikalijama, klasifikacija, pakovanje i obeležavanja hemikalija, integralni registar hemikalija i registar hemikalija koje su stavljene u promet, ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija, uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija, stavljanje u promet deterdženata, sistemsko praćenje hemikalija, dostupnost podataka, nadzor i druga pitanja od značaja za upravljanje hemikalijama.

Ko ima obavezu angažovanja savetnika za hemikalije?

Prema Zakonu o hemikalijama (Sl. glasnik br. 36/09, 88/10, 92/11) snabdevač opasnih hemikalija je dužan da zaposli ili honorarno angažuje Savetnika za hemikalije sa kojim će se konsultovati u vezi pravilne primene propisa u oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda.

savetnik za hemikalije

Snabdevač je pravno lice ili preduzetnik koji je:

Ko je Savetnik za hemikalije?

Savetnik za hemikalije je lice sa odgovarajućom stručnom spremom, koje poseduje odgovarajuće znanje potrebno za pravilnu primenu Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidima i propisa donetih na osnovu njih, a koje je prošlo odgovarajuću obuku, položilo stručni ispit i poseduje licencu Savetnika za hemikalije.

Koje su dužnosti savetnika za hemikalije?

savetnik za hemikalije 2

Ko nema obavezu da obezbedi savetnika za hemikalije?

Prema Pravilniku o savetniku za hemikalije i uslovima koje treba da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije („Sl.glasnik RS“, br. 13/11, 28/11 i 48/12), obavezu obezbeđivanja savetnika za hemikalije nemaju pravno lice ili preduzetnik koji isključivo stavlja u promet sirovine za sredstva za zaštitu bilja, lekove i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetičke proizvode, hranu, prehrambene aditive i arome i hranu za životinje i aditive za tu hranu i snadbevač koji stavlja u promet opasne hemikalije u ukupnoj količini manjoj od 100 kg godišnje, kao i distributer opasnih hemikalija koji se isključivo bavi maloprodajom.

Za više informacija o tome koje su Vaše obaveze prema Zakonu o hemikalijama (Sl. glasnik br. 36/09, 88/10, 92/11) možete nas kontaktirati putem e-mail adrese office@bsz-konsalting.rs ili putem telefona 021/ 6 330 631.